Erwin van Os over: Contracteren: oplopende levertermijnen en hogere inkoopprijzen

zaterdag 12 november 2022 11:23

Veel sectoren hebben de laatste jaren te maken met leveringsproblemen en/of hogere kostprijzen. Wat kunnen leverancier en afnemer doen?

12 november 2022 – Contracteren: oplopende levertermijnen en hogere inkoopprijzen

Leveringsproblemen

In vrijwel ieder contract wordt de (beoogde) leverdatum afgesproken. Als die leverdatum niet wordt gehaald, dan geldt in een notendop:

 1. Kan de leverancier zich beroepen op ‘overmacht’? Zo ja, dan is de leverancier
  in principe niet schadeplichtig in verband met de te late levering.
 2. Staat de contractuele leverdatum vast (ook wel ‘fatale termijn’ genoemd)? De
  leverancier is dan automatisch in verzuim als die fatale termijn / datum niet
  wordt gehaald. De afnemer kan het contract dan direct ontbinden. Bij
  ontbinding moeten de eerder verrichte handelingen worden teruggedraaid. Als
  de leverancier geen beroep kan doen op overmacht, is de leverancier
  schadeplichtig wanneer een fatale leverdatum niet wordt gehaald.
 3. Als de overeengekomen leverdatum niet fataal is, dan moet naar de
  contractuele afspraken worden gekeken. Als het contract geen spelregels
  voor verlenging van de leverdatum bevat, dan kan de afnemer de leverancier
  in gebreke stellen door een redelijke termijn voor levering te geven. Als die
  laatste datum niet wordt gehaald door de leverancier, dan is er sprake van
  verzuim en ontstaat het recht op ontbinding en eventueel schadevergoeding.

Hogere kostprijzen

De verkoopprijs is een essentieel onderdeel van ieder contract waarin producten en/of
diensten worden verkocht. Als de leverancier wordt geconfronteerd met hogere kosten, dan geldt kort gezegd het volgende:

 1. Het uitgangspunt is dat kosten variëren en dat leveranciers daar rekening mee
  moeten houden bij de vaststelling van verkoopprijzen. Zelfs als een
  contractueel prijswijzigingsbeding is overeengekomen, zal in de regel niet
  iedere stijging van kosten bij de afnemer in rekening gebracht kunnen worden.
 2. De mogelijkheid om de prijs te wijzigen hangt vooral af van de
  overeengekomen afspraken. Soms worden nadrukkelijk vaste prijzen
  afgesproken. In andere contracten bedingt de leverancier het recht om de prijs
  te verhogen. Als er geen contractuele afspraken zijn gemaakt, dan bevat de
  wet in artikel 7:758 BW voor aannemers van werk het recht om prijzen te
  verhogen vanwege kostenverhogende omstandigheden. Voor andere
  contracten bestaat geen specifiek wettelijk recht op verhoging van prijzen.
 3. Als er geen prijswijzigingsbeding is overeengekomen, dan kan de leverancier
  (inclusief aannemers) een prijswijziging onder omstandigheden baseren op
  het algemene wettelijke leerstuk ‘onvoorziene omstandigheden’. Dit leerstuk is
  bedoeld voor extreme situaties waarin zich omstandigheden voordoen
  waarmee geen rekening is gehouden in de overeenkomst, en waardoor
  onverkorte toepassing van de overeenkomst voor de leverancier tot een
  “onredelijke” uitkomst zal leiden.
  Als er wel een prijswijzigingsbeding is overeengekomen, dan kan de
  leverancier de prijs wijzigen conform de gemaakte afspraken. Als dat tot
  onredelijke uitkomsten leidt, dan zou de afnemer een beroep kunnen doen op
  het algemeen wettelijk leerstuk van de beperkende werking van de
  redelijkheid en billijkheid.

Er valt uiteraard veel meer te melden. Bij vragen over bovenstaande ben ik graag
bereikbaar.

Erwin van Os

Markt 13
3961 BC  WIJK BIJ DUURSTEDE
 
T  0343-59 16 66
F  084-87 07 779
M  06-10 50 5057
 
info@erwinvanos-advocatuur.nl
I  www.erwinvanos-advocatuur.nl

« Terug