Stand van zaken Ondernemersfonds

ondernemersfondszaterdag 06 februari 2021 10:59

Pieter de Kort van het Wijkse Ondernemersfonds praat ons bij over hun doelen en de huidige stand van zaken.

Beste ondernemer,

Even ter herinnering:

Het ondernemersfonds is door de gemeenteraad op initiatief van ondernemers en andere betrokken partijen in het leven geroepen op 1 januari 2015 en daadwerkelijk in werking getreden in januari 2016. Het fonds is een stichting, heeft nu 5 jaar daadwerkelijk gefunctioneerd en is onlangs in opdracht van de gemeente geëvalueerd.

Het fonds heeft als doel meegekregen: stimulering van een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waarbij met name ook wordt ingespeeld op vernieuwing en het verbeteren van het woon-werk en leefklimaat in de gemeente, waarbij het fonds in overleg met stakeholders later de focus aangebracht heeft op duurzaamheid, historie van de gemeente, innovatie en communicatie/informatisering.

Het Ondernemersfonds werd de voorgaande zes jaren gefinancierd uit een opslag van € 72,50 (tarief 2015) per honderdduizend euro WOZ-waarde op het tarief onroerende zaakbelasting (OZB) voor niet woningen.

De gerealiseerde opbrengst van deze opslag bedroeg circa € 175.000,-- per jaar. Een groot deel daarvan is in lijn met de doelstellingen uitgegeven aan projecten. Voor het jaar 2021 heeft het fonds -in lijn met een consistente gedragslijn- grofweg nog € 150.000 a € 200.000 euro over om te besteden aan projecten.

Alle informatie over het fonds, de toe- en afgewezen projecten en de kaders waarbinnen het fonds opereert zijn terug te vinden op de website: ondernemersfondswijkbijduurstede.nl  

Waar staan we nu?

Op basis van de evaluatie heeft de gemeenteraad in december besloten het fonds zonder aanvullende financiering in 2021 voort te willen zetten tot 31 december en dan opnieuw te evalueren. Hierbij zijn een tweetal vragen meegegeven:

  1. Wat zou er verbetert kunnen worden aan de governance van het fonds en hoe kan de gemeente zich hier meer bij laten betrekken?
  2. Wat is de beste toekomstige financiering van het fonds, gelet op het feit dat tot nu toe in de huidige regeling een door de gemeenteraad bedongen terugbetalingsregeling voor agrarische objecten gold. Dit omdat de agrariërs in geen van de projecten van het fonds wilden meedoen. Deze terugbetalingsregeling bleek erg moeilijk uitvoerbaar te zijn, maar werd bovendien onlangs bij gerechtelijke uitspraak verboden.  

Hoe nu verder?

Het huidige bestuur van de stichting heeft besloten grotendeels in functie te willen blijven en naast de afhandeling van de lopende en nieuwe aanvragen in 2021, mee te willen denken over beide vragen van de raad, waarbij met name het antwoord op de tweede vraag het meest uitdagend is. Immers, uit de eerdergenoemde evaluatie kwam al naar voren dat de huidige financiering via de OZB het beste is uit oogpunt van uitvoerbaarheid en solidariteit (geen profiteurs die niet meebetalen, z.g. free riders), maar na de gerechtelijke uitspraak dus geen terugbetalingsregeling mag kennen. 

De kracht van het fonds en het succes van zijn activiteiten ligt in het feit dat met de huidige financiering via de OZB er een gemeenschappelijk, solidair draagvlak gecreëerd is dat zo mogelijk behouden moet blijven. Hierdoor is het mogelijk gebleken allerlei gewenste projecten te ondersteunen: van beveiliging van bedrijfsterreinen, ondersteuning bij opleidingsprogramma’s, hulp bij covid-problematiek tot sfeerverlichting in de binnenstad en verlichting van sportvelden.

Inmiddels staan we op het punt de afspraken voor 2021 met de gemeente vast te leggen in een nieuw convenant en zijn er intensieve contacten met OKW, VVV en binnenstad-manager om te komen tot een goede samenwerking bij het invullen van onze opdracht.

Zijn er ondernemers die aanvullende vragen of suggesties hebben, laat het dan weten via ons secretariaat; secretaris@ondernemersfondswijkbijduurstede.nl   

Wij houden u op de hoogte van de komende ontwikkelingen.

Pieter de Kort

voorzitter bestuur ondernemersfonds Wijk bij Duurstede.

  

« Terug