Economische Agenda Gemeente Wijk bij Duurstede

wijk bij duurstededonderdag 28 februari 2019 20:32

De economische agenda heeft een praktisch doel; namelijk om samen met economische en maatschappelijke partijen door gerichte acties meer economische kansen te creëren. Daardoor kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het waarmaken van onze ambitie: Het behouden en verder ontwikkelen van een sterke economie die zorgt voor welvaart en werkgelegenheid en daarmee leefbaarheid, levendigheid en vitaliteit.

Deze ambitie is verder uitgewerkt aan de hand van vijf nauw verweven focuspunten:

A. Positioneren van Wijk bij Duurstede
B. Condities creëren om ondernemen mogelijk te maken
C. Werklocaties die passen binnen Wijk bij Duurstede
D. De Wijkse economie als netwerk
E. Recreatie en toerisme als verbindende factor

 

Door met een concreet en breed gedragen uitvoeringsplan te werken willen gemeente en bedrijfsleven elkaar binden en versterken in de aanpak van de belangrijkste economische en maatschappelijke opgaven. De constructieve samenwerking met het bedrijfsleven willen we voortzetten. En ook de komende jaren met elkaar de vinger aan de pols houden en de economische ontwikkeling binnen onze samenleving en regio blijven volgen.

 

Wij kiezen ervoor om de acties die voortkomen vanuit de focuspunten en uitwerkingsrichtingen, op te nemen in een uitvoeringsplan met een dynamisch karakter. Hierbij stellen we een jaarlijks basisprogramma vast. Hierdoor geeft het uitvoeringsplan richting voor het plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de verschillende uitwerkingsrichtingen. Bovendien is het uitvoeringsplan opgedeeld in eenmalige/nog op te starten opgaven en doorlopende activiteiten. Op deze manier is duidelijk welke opgaven doorlopend aandacht behoeven en worden opgenomen in het reguliere werk.

 

De economie is voortdurend in ontwikkeling. Als gemeente willen we graag actief in kunnen spelen op kansen. In onze capaciteitsinzet houden we hier rekening mee.

 

Uitwerkingsrichtingen

De vijf focuspunten leiden tot uitwerkingsrichtingen, concrete activiteiten en maatregelen

die de komende jaren worden opgepakt door zowel gemeente als het bedrijfsleven.

 

Positioneren van Wijk bij Duurstede

Als het gaat over het positioneren van Wijk bij Duurstede volgen we daarvoor verschillende routes, namelijk onze positionering in de regio en die richting bedrijven die zich mogelijk in onze gemeente willen vestigen.

 

Onze economische ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door regionale kaders en ontwikkelingen. De Regio Utrecht waar wij deel van uit maken kent een grote economische groei. De komende jaren worden 80.000 extra arbeidsplaatsen verwacht. Wijk bij Duurstede wil hierop inspelen om te voldoen aan de vraag en groeien in het oppervlakte aan bedrijfsruimte en groeien in werkgelegenheid. Dit hebben wij kenbaar gemaakt in de projectgroep van de U10 die zich bezig houdt met het regionaal economisch toekomstperspectief. Om ons verzoek tot groei te onderbouwen zullen wij onder andere een kwantitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbod analyse opstellen.

 

We zijn actief in het vergroten van de bekendheid van Wijk bij Duurstede als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en werkgevers. Daarbij is ons uitgangspunt en koers het aantrekken van groeibranches binnen de maakindustrie met veel werkgelegenheid. De bekendheid van Wijk bij Duurstede en de mogelijkheden die wij te bieden hebben, moeten bekend worden bij deze doelgroep. Daar zetten we verschillende netwerken, zoals onze grote werkgevers, en middelen voor in.

 

Condities creëren om ondernemen mogelijk te maken

We willen meer kansrijke ondernemersinitiatieven faciliteren. Hiervoor stroomlijnen we gemeentelijke procedures stroomlijnen en zorgen we ervoor dat trajecten transparant zijn. Door vroegtijdige afstemming met de initiatiefnemers willen we komen tot beter passende initiatieven. Extra inzet op coördinatie van vernieuwende en complexe multidisciplinaire initiatieven uit de samenleving moeten een platform bieden voor economische kansen. Evenals het vinden van subsidiemogelijkheden waar deze zich voordoen.

 

Werklocaties die passen binnen Wijk bij Duurstede

Wij willen werken aan goed functionerende werklocaties voor zowel het bestaande bedrijfsleven als potentiële nieuwe bedrijven. De bedrijventerreinen vervullen hun rol als plek voor ondernemerszin, werkgelegenheid en innovatie. Ze zijn voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om in te blijven investeren, waarbij vraag en aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief goed zijn afgestemd.

 

De Wijkse economie als netwerk

Ondernemers kunnen veel voor elkaar betekenen. Door het verbinden van partijen, door van elkaar te leren, door krachten te bundelen en op cruciale punten af te stemmen kunnen succesvolle ondernemersinitiatieven ontstaan. We willen initiatieven om elkaar te leren kennen faciliteren, zowel voor groepen ondernemers als tussen vertegenwoordigers van het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente. Ook als gemeente zetten wij onze Wijkse economie in als netwerk. Samen met het bedrijfsleven monitoren wij de belangrijkste indicatoren van economische ontwikkeling en bespreken we de economische kansen. We betrekken onze ondernemers om gezamenlijk groeikansen en –markten in beeld te brengen en benutten de bestaande expertise en netwerken van de bedrijven die in onze gemeente zijn gevestigd.

 

Het bedrijfsleven van Wijk bij Duurstede wil duidelijk zichtbaar zijn met de producten en diensten die zij aanbiedt, voor elkaar en voor de consument. Door de keuze voor lokale kwaliteit laagdrempelig te maken willen we bestedingen beter vast weten te houden binnen de gemeente en zo de lokale (en regionale) economie stimuleren.

 

Recreatie en toerisme als verbindende factor

Naast de activiteiten en maatregelen die voortkomen uit de geprioriteerde thema’s biedt het uitvoeringsplan de kans om een totaaloverzicht te bieden voor het economisch domein door overige taken op te nemen die hier nauw verband mee houden. Het gaat hier vooral om maatregelen op het terrein van recreatie, toerisme en stadspromotie. Dit thema heeft binnen de gemeente al eerder prioriteit gekregen.

 

Het bloeiende buitengebied, de diverse landschapskwaliteiten en de historische binnenstad aan het water bieden kansen voor een sterker toeristisch profiel van gemeente Wijk bij Duurstede. Wij willen het toeristisch-recreatieve aanbod versterken en daarmee bredere groepen bezoekers en toeristen trekken, dat zij vaker terugkomen, langer blijven en daardoor meer besteden. Wij zetten daarom actief in op stadspromotie

 

2019 – 2020 Economische Agenda Wijk bij Duurstede – Uitvoeringsplan

 

 

Focuspunt

Positioneren van Wijk bij Duurstede

Opgave

Het vergroten van de bekendheid van Wijk bij Duurstede als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven door een heldere positionering in en via de regio en de provincie.

Doel

Meer bedrijven en ondernemers die zich vestigen in Wijk bij Duurstede.

Omschrijving

Verkenning van een gezamenlijk profiel voor Wijk bij Duurstede waarmee gemeente en bedrijfsleven zich economisch kunnen promoten en positioneren in de regio. We richten ons op diversiteit aan bedrijfsactiviteiten. Daarbij hebben we aandacht voor maakindustrie. We gebruiken de criteria uit de Economische Visie om onderscheid te kunnen maken en kritisch en onderzoekend kijken naar wat nieuwe bedrijven brengen.

 

We gaan multifunctioneel presentatiemateriaal ontwikkelen dat zich specifiek richt op het bedrijfsleven en niet op recreatie en toerisme.

Hangt samen met

Strategisch communicatieplan

Participatiematrix

Coproducent

Planning

Q4 2019

Partijen

Gemeente, OKW, Hart van Wijk

Opgave

Faciliteren van circulaire economie

Doel

Bedrijven faciliteren om de overstap te maken naar meer circulaire bedrijfsvoering en productieprocessen.

Omschrijving

Het faciliteren van een circulaire economie binnen onze gemeente kan een impuls geven aan de Wijkse economie. We willen bedrijven stimuleren om circulair te ondernemen. En daarbij willen we zelf als gemeente op verschillende terreinen het goede voorbeeld geven.

Hangt samen met

Programma Duurzaamheid, circulariteit is facetbeleid binnen gemeente, dat wil zeggen dat de gemeente in haar bedrijfsvoering op alle afdelingen circulariteit als criterium hanteert.

Participatiematrix

Regisseur

Planning

Q3 2019

Partijen

Gemeente, U10, OKW, SPBW

Opgave

Een onderzoek naar de mogelijkheden die onze vaarwegen bieden.

Doel

Onderzoek naar de potentie van de vaarwegen in relatie tot het vergroten van de bedrijvigheid in Wijk bij Duurstede

Omschrijving

Onderzoek waarin diverse aspecten rond de haalbaarheid van goederentransport over water bekeken worden. Het gaat daarbij om onder andere nautische aspecten, ruimtelijke ordening en ruimtelijke inpassing, marktvraag en behoefte bij het bedrijfsleven, de plaats van vervoer over water in de totale vervoersketen.

Hangt samen met

n.v.t.

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend

Planning

Start Q3

Partijen

Gemeente, OKW, SPBW, Rijkswaterstaat, Provincie

 

 

Focuspunt

Condities creëren om ondernemen mogelijk te maken

Opgave

Opstellen en actualiseren standplaatsenbeleid

Doel

Het creëren van duidelijkheid en transparantie voor ondernemers.

Omschrijving

Opstellen van standplaatsenbeleid en een actueel toetsingskader voor standplaatsen als uitwerking van de APV.

Hangt samen met

Programma Dienstverlening

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend/Coproducent

Planning

Q2 2019

Partijen

Gemeente, Hart van Wijk, VNG, CVAH

Opgave

Evaluatie ondernemersfonds

Doel

Inzicht krijgen in de effectiviteit en doelmatigheid van het ondernemersfonds.

Omschrijving

Opstellen van een evaluatie van het Ondernemersfonds als basis voor besluitvorming over continuering van het fonds.

Hangt samen met

n.v.t

Participatiematrix

Opdrachtgever

Planning

Q4 2019

Partijen

Ondernemersfonds, gemeente

Opgave

Actualiseren Marktverordening

Doel

Transparante regelgeving

Omschrijving

Vernieuwen van het toetsingskader van het vergunningstraject voor de weekmarkt.

Hangt samen met

Programma Dienstverlening

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend/Coproducent

Planning

Q2 2019

Partijen

Gemeente, Hart van Wijk, CVAH

Opgave

Het opstellen van Evenementenbeleid

Doel

Integrale aanpak voor het organiseren van evenementen

Omschrijving

Opstellen van stimulerend beleid en een actueel toetsingskader voor het organiseren van evenementen binnen de gemeente als uitwerking van de APV.

Hangt samen met

Programma Stadspromotie

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend/Coproducent

Planning

Q1 2019

Partijen

Gemeente, Hart van Wijk, VVV, diverse partijen

 

Focuspunt

Werklocaties die passen binnen Wijk bij Duurstede

Opgave

Keurmerk Veilig Ondernemen

Doel

Het Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw verleend te krijgen.

Omschrijving

Versterken van de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en politie/hulpdiensten om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten.

Hangt samen met

Strategisch communicatieplan

Participatiematrix

Supporter

Planning

Q3 2019

Partijen

SPBW, Gemeente, OKW, Politie, Brandweer

Opgave

Parkmanagement beheer en groenonderhoud

Doel

Verbeteren van het groenbeheer op bedrijventerrein Broekweg-Langshaven

Omschrijving

Verkenning van de mogelijkheden om te komen tot een privatisering en een verbetering van het groenbeheer.

Hangt samen met

Openbare orde en veiligheid

Participatiematrix

Coproducent

Planning

Q3

Partijen

SPBW, gemeente, OKW

 

Focuspunt

Wijkse economie als netwerk

Opgave

Stimuleren samenwerking bedrijfsleven, instellingen en gemeente

Doel

Door uitwisseling kennis en kunde meer economische kansen creëren en benutten

Omschrijving

Onze gemeente  kent een aantal grote werkgevers, die ingezet kunnen worden voor het  positioneren en vermarkten van Wijk bij Duurstede.  Zij kunnen input en bijdrage leveren vanuit hun expertise om bijvoorbeeld groeibranches te lokaliseren. Sowieso draagt het op regelmatige basis actief uitwisselen van kennis, informatie en contacten bij aan het verstevigen van de Wijkse economie als netwerk.  

Hangt samen met

n.v.t.

Participatiematrix

Supporter

Planning

Doorlopend

Partijen

Bedrijfsleven, ondernemers, instellingen en gemeente

 

 

Focuspunt

Recreatie en toerisme als verbindende factor

Opgave

Onderzoek gratis toegankelijk maken van de Gravenbol

Doel

Inzicht krijgen of en zo ja Gravenbol gratis toegankelijk te maken is voor eigen inwoners.

Omschrijving

Het onderzoeken van de mogelijkheid en wenselijkheid voor het gratis toegankelijk maken van de Gravenbol voor Wijkse inwoners in 2019

Hangt samen met

Collegeprogramma

Participatiematrix

Regisseur

Planning

Q2 2019

Partijen

Gemeente

Opgave

Onderzoeken bezoekerservaringen binnenstad

Doel

Meer bezoekers in de binnenstad.

Omschrijving

Het uitvoeren van een klantenonderzoek om zo een duidelijker beeld te verkrijgen van de bezoekers aan het centrum.

 

In 2018 is door de centrummanager een o-meting gedaan, waarin 536 inwoners zijn gevraagd naar hun mening over de binnenstad.  In 2020 kan eenzelfde enquête worden afgenomen.

Hangt samen met

Stadspromotie

Participatiematrix

Supporter

Planning

Q3 2020

Partijen

VVV, Horeca, Hart van Wijk

 

 

Doorlopende Opgaven

Focuspunt

Positionering van Wijk bij Duurstede

Opgave

Integreren Wijk bij Duurstede in Economisch Beeld regio U10

Doel

Het creëren van meer werkgelegenheid en verkleinen van de uitgaande pendel.

Omschrijving

De projectgroep van de U10 stelt momenteel een regionaal economisch toekomstperspectief op. Wijk bij Duurstede wil meer oppervlakte aan bedrijfs/kantoorruimte, dit hebben we kenbaar gemaakt in deze projectgroep. Om ons verzoek te onderbouwen stellen we een kwantitatieve en kwalitatieve vraag- en aanbod analyse op. Daarbij liggen onze kansen binnen de maakindustrie met veel werkgelegenheid. Uiteraard houden we rekening met de kansen die Masterplan Schoonderwoerd biedt en een verdere uitbreiding van Broekweg Noord.

Hangt samen met

Mobiliteit

Participatiematrix

Coproducent/ Zelf Presterend Uitvoerend

Planning

Doorlopend

Partijen

U10, Provincie Utrecht, andere decentraal gelegen gemeenten, OKW, SPBW.

Focuspunt

De Wijkse economie als netwerk

Opgave

Monitoring economische ontwikkeling

Doel

Inzicht houden en krijgen van de Wijkse economie

Omschrijving

Het monitoren van de belangrijkste indicatoren van economische ontwikkeling voor Wijk bij Duurstede en deze rapporteren en bespreken met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties.

Daarnaast onderzoeken we welke subsidiemogelijkheden er zijn voor onszelf en voor potentiële en gevestigde bedrijven. 

Hangt samen met

Sociaal domein en het behoud van de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats.

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend

Planning

Doorlopend

Partijen

Gemeente, OKW, Hart van Wijk, SPBW, LTO

Opgave

Ontwikkelen tool voor lokaal inkopen

Doel

Stimuleren van lokale en regionale inkoop binnen de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.

Omschrijving

Ontwikkelen van een digitale tool die inzichtelijk maakt welke producten en diensten binnen de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist door bedrijven worden aangeboden ter ondersteuning van de inkoopfunctie van de regiogemeenten.

Hangt samen met

Circulaire economie

Participatiematrix

Coproducent

Planning

De tool is ontwikkeld, maar eind 2020 wordt onderzocht of de lokale inkoop vergroot is. In het tweede kwartaal van 2019 zullen we hiervoor een nulmeting uitvoeren.

Partijen

OKW, Stichting Brede Kijk op Werk, Q4 en gemeente

Opgave

Faciliteren bedrijfsleven bij Participatie Wet

Doel

Vergroten van de arbeidsparticipatie

Omschrijving

Ondernemers in de gemeente meer bekend maken met de methode van de Wijkse Werkplaats.

Hangt samen met

Sociaal Domein

Participatiematrix

Supporter

Planning

Doorlopend

Partijen

Gemeente, OKW, Hart van Wijk, SPBW, LTO.

Opgave

Wijk Is open voor Business Meetings

Doel

Samenwerking stimuleren

Omschrijving

Organiseren van bijeenkomsten vóór en dóór het bedrijfsleven van Wijk bij Duurstede en de regio, waarbij ondernemers elkaar informeren, trainingen geven of sprekers worden uitgenodigd rond actuele economische thema’s.

Hangt samen met

n.v.t.

Participatiematrix

Coproducent

Planning

Doorlopend

Partijen

OKW, VVV, Hart van Wijk, SPBW, LTO, Gemeente.

Focuspunt

Condities creëren om ondernemen mogelijk te maken

Opgave

Opzetten van bestuurlijk koepeloverleg vertegenwoordigers bedrijfsleven

Doel

De uitvoering van de Economische Agenda monitoren en af stemmen.

Omschrijven

Tijdens dit overleg kunnen de ontwikkelingen worden gemonitord en kunnen suggesties worden gegeven voor het beleid

Hangt samen met

n.v.t.

Participatiematrix

Regisseur

Planning

Q 1; 3 bijeenkomsten per jaar

Partijen

Gemeente, OKW, Hart van Wijk, SPBW, LTO, VVV

Opgave

Opzet gemeentelijk Ondernemersloket

Doel

Een verbeterde coördinatie, stroomlijning en transparantie van een snellere toetsing en het faciliteren van ondernemersinitiatieven.

Omschrijving

Het instellen van een multidisciplinair digitaal loket en netwerk binnen de gemeentelijke organisatie.

Hangt samen met

Programma Dienstverlening

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend

Planning

Opgezet, maar de dienstverlening is doorlopend

Partijen

Gemeente, vertegenwoordigers georganiseerd bedrijfsleven

Focuspunt

Werklocaties die passen binnen Wijk bij Duurstede

Opgave

Periodieke leegstandsmonitor en kansenkaart herontwikkeling

Doel

Inzichtelijk krijgen wat er leeg staat en waar kansen liggen voor economische ontwikkeling.

Omschrijving

Periodiek wordt een overzicht opgeleverd van de commercieel- vastgoedobjecten die leeg/te koop/te huur staan op de bedrijventerreinen.

Van de objecten wordt een kansenkaart gemaakt waarin de kansen voor herontwikkeling worden meegenomen zoals bereidheid van eigenaren tot herontwikkeling en factoren die bepalend zijn voor de eigenaren.

Hangt samen met

Omgevingsvisie Stedelijk gebied

Participatiematrix

Zelf Presterend Uitvoerend

Planning

Q4 2018 opgezet, doorlopend

Partijen

Gemeente, OKW, SPBW, Hart van Wijk, vastgoedeigenaren, makelaardij

Focuspunt

Recreatie en toerisme als verbindende factor

Opgave

Strategie recreatie en toerisme buitengebied

Doel

Vergroten van het economisch potentieel van het buitengebied

Omschrijving

Inzet gepleegd op het stimuleren van recreatie en toerisme in het buitengebied. Dit doen we samen met de regio.

 

Vanuit de Omgevingsvisie wordt samengewerkt met de recreatieve sector en de gemeenten Bunnik en Houten aan het project: Verhalen van de Kromme Rijnstreek.  Gezamenlijk is besloten om vijf verhaallijnen in ons gebied te gaan versterken namelijk 1) Kersen en fruit, 2) Romeinen, 3) Nieuwe Hollandse Waterlinie, 4) Kastelen en Landgoederen en 5) De Kromme Rijn.

 

Daarnaast wordt samengewerkt met Utrecht Region binnen de (inter) nationale regiostrategie voor Toerisme.

 

Ontwikkelkansen voor de agrarische sector en voor waterrecreatie zullen worden onderzocht.

Hangt samen met

Omgevingsvisie, Onderzoek Landschap binnen u10

Participatiematrix

Coproducent

Planning

Doorlopend

Partijen

Gemeente, VVV, Kromme Rijn gemeenten, Utrecht marketing, U 10.


 

Bijlage 1: Overzicht jaarplanning

2018

Q4

Wijk is open voor Business Meetings

V

Periodieke leegstandsmonitor en kansenkaart herontwikkeling, Uitgevoerd en wordt gemonitord

V

 

2019

Q1

Het opstellen van het Evenementenbeleid

V

Ontwikkelen van Tool voor lokaal inkopen, monitoring is doorlopend

V

Opzet gemeentelijk Ondernemersloket, dienstverlening is doorlopend

V

Opzetten van bestuurlijk koepeloverleg vertegenwoordigers bedrijfsleven

V

Q2

Opstellen en actualiseren standplaatsenbeleid

 

Actualiseren Marktverordening

 

Onderzoek gratis toegankelijk maken van de Gravenbol

 

Q3

Een onderzoek naar de mogelijkheden die onze vaarwegen bieden

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Parkmanagement beheer en groenonderhoud

 

Faciliteren van Circulaire Economie

 

Q4

Het vergroten van de bekendheid van Wijk bij Duurstede als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven

 

Opstellen bezoekersprofielen binnenstad

 

Evaluatie Ondernemersfonds

 

 

2020

Q4

Onderzoeken bezoekerservaringen binnenstad

 

 

Doorlopend

Integreren Wijk bij Duurstede in Economisch Beeld Regio U10

De Wijkse economie als netwerk

Monitoring Economische ontwikkeling inclusief onderzoek naar mogelijkheden voor subsidies.

Ontwikkelen tool voor lokaal inkopen (monitoring is doorlopend)

Faciliteren bedrijfsleven bij Participatie Wet

Verkenning opzet Wijkse Ondernemers Academie

Opzetten van bestuurlijk koepeloverleg vertegenwoordigers bedrijfsleven

Opzetten van gemeentelijk Ondernemersloket (dienstverlening is doorlopend)

Strategie recreatie en toerisme buitengebied

Periodieke leegstandsmonitor en kansenkaart herontwikkeling (bijhouden is doorlopend)

Stimuleren samenwerkingen bedrijfsleven, instellingen en gemeente.

 

« Terug