Notulen ALV

Notulen 23-11-17

Aanwezig: Etske Muis (voorzitter), Hardy Smit (voorzitter),  Jan van Donselaar (penningmeester), Jan van der Horst, Erica van Breukelen, Tanja Legemaat en  34  leden.

 

 1. Opening & mededelingen
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom
 2. Notulen ALV 24 november 2016
  De notulen van de algemene ledenvergadering van 24 november 2016 worden vastgesteld. Met dank aan Tanja Legemaat  voor het opstellen.
 3. Doelstellingen 2017  en wat we hebben bereikt

De  verenigingsactiviteiten van 2017 worden door Etske toegelicht.

 

Bestuur

De voorzitter is blij met de komst van Linda in het bestuur voor de duurzaamheid.

 

Q4

In Q4 is een nieuw bestuur gekomen. Hardy heeft de plaats van Etske overgenomen.

 

Politieke lobby

De politieke lobby is nu van belang met het oog op de verkiezingen volgend jaar.

Etske heeft  Hardy geïntroduceerd in de politiek en wethouder Jeroen Brouwer en Evert van Tellingen hebben afgelopen week de Economische Agenda aan de Raad gepresenteerd. Hierbij houdt de OKW altijd een vinger in de pap.

 

WOP

De WOP is weer begonnen. De WOP is een uniek project in Nederland. In 2018 is de kleine versie, dwz zonder ondernemersprijzen.

 

Verenigingsactiviteiten

Eén van de verenigingsactiviteiten is  dat we , met het OKW-café,  verschillende kroegen bezochten. Dit is goed bevallen. Het aantal bezoekers steeg tot omstreeks de 35 mensen per OKW-café.

 

 1. Financieel jaarverslag 2016 en status 2017

De penningmeester deelt het financieel jaarverslag 2016 uit en licht het kort toe. In 2016 is het eigen vermogen gehandhaafd zodat minimaal 1 jaar kan worden opgevangen; er is zelfs een positief saldo in 2016 behaald van € 300,= en dit is toegevoegd aan de reserve.

Patty va Rooijen vraagt of het schrappen van het door de OKW betaalde 1e drankje tijdens het OKW-café een positief effect heeft gehad en of dit zichtbaar is in de cijfers. Dit heeft een kleine daling van de kosten  van het OKW-café  tot gevolg gehad. De bezoekersaantallen zijn er niet lager door geworden.

 

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Marc de Haan en Ineke Pouw hebben geen gekke dingen geconstateerd. Er wordt met applaus decharge verleend.

Marc de Haan en Ineke Pouw stellen zich herkiesbaar voor de kascommissie en worden herbenoemd.

 

 

 

 1. Verkiezing nieuwe voorzitter

Er zijn geen tegenkandidaten voor de vacature van voorzitter en Hardy Smit wordt door het bestuur van de OKW voorgedragen als nieuwe voorzitter van de OKW en door de ALV geaccepteerd.  Etske Muis draagt het voorzitterschap van de vereniging over aan Hardy Smit en is onwijs blij met hem als nieuwe voorzitter van de OKW.

Hardy stelt in zijn aanstellingsspeech dat suggesties altijd welkom zijn en dat het succes van de vereniging afhangt van de participatie van de ondernemers en niet alleen van het bestuur.

 

 

 1. Ambities & begroting 2018

 

Verenigingszaken

Marlous van Merkenstein wordt voorgedragen en geaccepteerd als nieuw bestuurslid en zal de communicatie gaan behartigen.

Om de OKW-cafés naar een hoger plan te tillen zal Hardy aan ondernemers vragen hier iets te vertellen over hun ervaringen Verrijk elkaar met de kennis die er is.

Bij aanmelding voor een activiteit zal men m.i.v. 1 januari 2018 direct betalen voor die activiteit.

 

Politieke lobby

We weten wat we willen en het is zaak dat ook naar de politiek over te brengen, en dat kost tijd.

 

Ondernemersloket

Functioneert in Zeist goed; 1 Ambtenaar binnen de gemeente tot wie je je kan wenden en die de weg en de volgorde kent.

 

Brede kijk op Wijk.nl

Groen licht voor lokaal inkopen. Wordt ook in Q4 goed opgepakt.

Ron Meinema hoopt dat lokaal inkopen nu echt van de grond komt.

Etske Muis geeft nog in een toelichting aan het verschil tussen lokaal aanbesteden en lokaal inkopen.

 

Q4

Q4 moet haar bestaansrecht waarmaken en dit middels haar activiteiten gaan bewijzen.

 

Bestuur

Er wordt, met bloemen, afscheid genomen van de bestuursleden Jan van der Horst en Tanja Legemaat.

 

Begroting 2018

De penningmeester licht deze kort toe en licht een contributieverhoging toe. Hij krijgt akkoord voor de verhoging en voor een nieuwe staffel waarbij er een groep zal bijkomen en krijgt akkoord op deze begroting 2018.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Ron Meinema vraagt of de  OKW ook aandacht heeft voor het zgn broodfonds, wat zeker interessant kan zijn voor de vele ZZPers in de OKW. De voorzitter zegt dit toe.

 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de algemene ledenvergadering gesloten.